EU-norm EN1047


Det talas mycket om EU-normen EN1047 i olika sammanhang. Men vad betyder den egentligen? EN1047 är egentligen den tyska VDMA 24991 normen som är framtagen för att ge en standard för test av brandskydd för teknisk utrustning som tex. servers avseende de utrymmen och skåp som används för förvaring av dessa.

Många anger EN1047 som ett mål för skydd av teknisk utrustning och datamedia, medan vi ser det som en miniminivå. Försäkringsbolagen anger bla EN1047 som ett minimikrav i sina allmänna villkor för skydd av servers och datamedia. Vad testar man egentligen med denna norm? Bland annat följande:

Vattenånga

Den relativa fuktigheten är ett mätmoment. Teknisk utrustning och datamedia tål i dessa sammanhang max 85 % relativ luftfuktighet. I kombination med värme är högre luftfuktighet förödande för utrustningen. Vatten som kan förångas vid brand finns i en mängd olika material. En betongvägg innehåller tex. vatten som frigörs vid brand och skapar en förhöjd luftfuktighet och vattenånga. Detsamma gäller många andra material i byggnader, inredning, skåp osv.

Gastäthet

Gas kan förstöra såväl utrustning som datamedia. Brand och rökgaser är mycket aggressiva. Därför ställs krav på gastäthet som en viktig del i EN1047. Även datamediaskåp är testade enligt denna norm för att skydda tex. backuper. De korrosiva gaserna har annars en mycket stark påverkan på innehållet.

Temperatur

Under testet utsätter man testobjektet för mycket hög värme från minst tre håll samtidigt under föreskriven tid. Temperaturen inne i testobjektet får efter avslutat test inte överstiga 55 grader Celsius. Det ger en marginal på 5 grader för datamedia som förstörs vid temperaturer runt 60 grader Celsius medan datorer allmänt anses haverera runt 70 grader Celsius.

Magnetisk påverkan

Ett hot som det talas allt mer om. EN1047 har av det tyska universitetscentret i Köln godkänts som skydd mot magnetisk påverkan.

Falltest

När man testat ett skåp enligt EN1047 så kontrollerar man även hur det motstår ett högt fall mot grovt grus. Tanken är att simulera ett kollapsande våningsplan i brinnande byggnad. Höjden skall vara 9,15 meter och testet skall utföras direkt när det tas ut ur ugnen där det upphettats. Därefter sätts skåpet tillbaka i ugnen som stängs av. När temperaturen i skåpet är samma som i det omgivande rummet mäts det på nytt. Under hela testen måste skåpet klara alla gränsvärden.

Är ni intresserade av att förvara era servers och datamedia på ett av försäkringsbolagen godkänt sätt? Välkommen att kontakta oss för rådgivning om säkra IT-rum eller produkter i till ert befintliga serverrum för att höja säkerheten.


Ladda ner PDFSkicka sidan vidare

Kontakta oss för mer information
och prisuppgift