Utbildning fastighetsskötare & driftpersonal
Praktisk energioptimering

När man diskuterar möjligheten att minska energiförbrukning finns det många varianter i form av investeringar i ny teknik och ombyggnationer.

Ofta förbiser man den mest kostnadseffektiva åtgärden – rätt hantering och rätt inställning av redan befintliga system!

Utbildningens syfte är att ge driftpersonal en praktisk förståelse och motivation att jobba med optimering av fastighetens befintliga system.

Målsättningen är att med minst bibehållen kvalitet på inomhusklimatet skapa betydande energibesparing utan att i första hand investera i ytterligare teknik.

Målet är:

  • Sänkt energikostnad
  • Bättre inomhusklimat
  • Högre motivation för driftpersonal
  • Lägre investeringskostnader

Varför denna utbildning?

Idag är en fastighet en komplex teknisk lösning med många olika system. Ofta är det svårt som fastighetsskötare eller drifttekniker att ha kunskapen och helhetssynen på hur dessa system samverkar. Det blir då mycket svårt att göra optimala justeringar vilket i sin tur leder till en onödigt hög energiförbrukning.

Det går ofta att drastiskt sänka energikostnaden genom en praktisk utbildning av fastighetspersonal. Utbildningen sker på plats i personalens vardag, dvs. på plats i den fastighet där han/hon jobbar. Där har vi aktuella system inom räckhåll och kan på ett praktiskt sätt skapa förståelse för hur systemen samverkar och påverkar varandra.
Alla frågor kan tas direkt på plats och man får en verklig praktisk nytta av utbildningen!

En organisations fastighetsskötare och drifttekniker har ofta olika bakgrund i form av utbildningsnivå, praktisk erfarenhet, ålder och intresse. Vi rekommenderar att utbildningen sker i små grupper som gör att alla får möjlighet att ställa de frågor som är viktiga för deras vardag. Vi flyttar oss successivt mellan de fastigheter som är intressanta i den aktuella gruppens. Tillsammans med vår uppdragsgivare sätter vi samman grupperna för att få personal med likartad bakgrund och intresse i samma grupp.

För ett bestående resultat genomför vi ofta en uppföljande utbildning efter en tid för att fånga upp de funderingar som uppstått sen sist och för att repetera de delar vi som vi uppmärksammat vid första utbildningstillfället.

Vill man ha en långsiktig kraftfull förbättring av driftekonomin så rekommenderar vi en månatligt återkommande driftoptimeringsgrupp. Där träffar vi regelbundet er personal och diskuterar vilka problem som uppkommit sen sist och använder vårt beprövade arbetssätt med uppgifter att hantera eller gå igenom vid nästa träff. Detta höjer väsentligt motivationen och intresset för arbetsuppgifterna och skapar verklig långsiktig motivation för personalen.

Vi har två huvudsakliga inriktningar på våra utbildningar.

Kundanpassat

Här kan vi kan göra punktvisa insatser eller kanske fördjupa oss inom ett specifikt område. Även utbildning anpassad för fastighetschefer, fastighetsförvaltare, brukare, osv, med ett innehåll helt anpassat för den aktuella deltagargruppen.

Enligt kursplan

Ordinarie kursupplägg men alltid med den anpassning som skall ske till de specifika förutsättningar som gäller hos aktuell uppdragsgivare. Kursen har ett antal ”block” som ger en fullt genomförd utbildning. Ni kan välja att genomföra kursen enligt plan eller välja de enskilda block som ni har bäst nytta av. En komplett genomförd utbildning ger kursdeltagarna ett kursbevis och en kursdokumentation. Detta kursbevis är för många deltagare mycket motiverande.

Vi rekommenderar att man genomför kursplanen inklusive driftoptimeringsgruppen för en långsiktigt bestående förändring. Vår erfarenhet är att det tveklöst ger det bästa resultatet för kunden.

Utbildningsplan

1. Uppstart

Tillsammans med uppdragsgivaren går vi igenom uppdragets omfattning, mål och syfte. Sammansättning av grupper. Val av lämpliga fastigheter samt planering av kurstillfällen och ev. lokaler. Framtagning av kursmaterial.

2. Panncentral/Värmeundercentral

Genomgång av de försörjningssystem som förser byggnaden med värme och varmvatten och även kyla i förekommande fall är mycket viktig då energiförluster kostar stora belopp. Efter vinter när systemen skall stänga och minska sitt energitillskott är det av största vikt att regleringar fungerar som de ska. Med en effektiv reglerfunktion skapas bästa förutsättningar för en optimal drift.

Olika energisystem för värmeproduktion för byggnader. Fjärrvärme, olja, värmepump eller fastbränsle. Hur dessa system fungerar och påverkar byggnaden är viktigt att känna till. Hur fungerar det hos Er?

Värmesystem med radiatorer förser byggnaden med värme i varje rum. Den reglering som sköter detta anpassar tilloppstemperaturen via temperaturgivare som normalt är placerad på byggnadens norrfasad. Placering av givaren påverkar fastigheten tilloppstemperatur under hela året. Anpassningar av inställningar och inregleringar av flöden påverkar energiförbrukningen stort. En genomgång och kunskap om byggnadens pann/värmeundercentral är mycket viktig.

Följande frågor bör besvaras:

1. Energiförsörjning till byggnaden – Hur kan det se ut?
2. Vilka olika typer av energiförsörjningar finns?
3. Vad skiljer dem åt?
4. Hur ser det ut i våra fastigheter?
5. Vad bör man se upp med?

3. Ventilation av byggnader

Ventilationslösningen förser byggnaden med ny frisk luft. Fläktar sköter till och frånluft och värme och kylbatterier tempererar tillförd luft till rätt temperatur. Alternativa lösningar för värmeåtervinning.

Rätt luftmängd säkerställs via OVK-besiktningar (Obligatoriska Ventilationskontroller). Finns inte rätt luftmängd kan anläggningen aldrig få rätt klimat. Även överventilation är mycket viktigt att uppmärksamma då det kostar både ventilationseffekt och värme. Utöver detta kanske även värmesystemet har skruvats upp. En genomgång och kunskap om byggnadens ventilationslösning är mycket viktig för att driva byggnaden energieffektivt.

Följande frågor bör besvaras:

1. Hur ventileras fastigheten – Vilka olika lösningar finns?
2. Vilka olika typer av aggregat finns det?
3. Olika typer av värmeåtervinning.
4. Hur ser det ut i våra fastigheter?
5. Vad bör man se upp med?

4. Styrsystem

Byggnadens värme och ventilationssystem styrs och regleras via ett styrsystem. Tekniken har förändrats mycket under de senaste åren och kvalificerad teknik installeras på alla nivåer i fastigheten. Det kan vara svårt att få en överblick över alla funktioner för all personal. Men grundläggande systemkunskap är mycket viktig. Detta kan vara frågor som behöver diskuteras tillsammans av de som normalt sköter anläggningarna.

Hur ser ett reglersystem ut för ett värmesystem?
Vad finns för komponenter kring ett ventilationsaggregat?
Hur fungerar en frekvensomformare för en pump?

Tillsammans diskuterar vi frågor som:

1. Hur fungerar befintliga styrsystem?
2. Vilka olika styrfunktioner och möjligheter finns?
3. Hur ser vår lösning ut?
4. Driftoptimering, hur då?

5. Central övervakning

Styrsystem i byggnader finns med olika typer av kommunikation. Äldre system var lokalt installerade med egen kommunikationsslinga till en central dator. Dagens system använder ofta befintligt nätverk i byggnaden för kommunikation. Kommunikationen till olika fastigheter löstes tidigare ofta via telefonmodem medan dagens lösningar ofta har en Internet-anslutning som vilket skapar bra förutsättningar för övervakning via webbgränssnitt.

Hur använder ni era övervakningssystem? Följande frågor bör besvaras:

1. Jobbar vi på rätt sätt med vår lösning?
2. Hur använder vi den historik som finns lagrad?
3. Kan vi bli effektivare med vårt befintliga övervakningssystem?
4. Vilka möjligheter finns att bättre utnyttja vårt övervakningssystem och vilka andra verktyg kan användas?

6. Driftoptimering via Energi och Klimatgrupp.

Arbetsformen kring en EK-grupp skall vara ett gemensamt arbete mot gemensamt mål. Detta skapar en hög medvetenhet kring dagliga rutiner som påverkar driftfunktionen. Arbete med nyckeltal som kWh/m2/år, minska antalet larm, översyn av verkningsgrader på värmeåtervinningar mm. Detta kan vara ämnen som gruppen arbetar med. Genom att ta fram mätbara korta och långa mål skapas ett aktivt arbete i gruppen. Resultaten skall redovisas kontinuerligt.

Målsättning att skapa en aktiv grupp med effektivisering som ledord.

7. Praktisk felsökning, styr och regler.

Vid denna genomgång kommer respektive person att få ta del av de olika moment som kan ingå kring felsökning. Vi kommer att genomföra ”praktisk felsökning” i en anläggning framtagen av Er. Målet är en träning att förstå och hitta rätt åtgärd kring olika larm och felindikeringar. Genomgång kommer att ske i både teori och praktik.

Felsökning skall genomföras med följande ingående delar:

  • Ritningsläsning. Förståelse av dokumentation.
  • Grundläggande el-kunskap, ingående komponenter.
  • Styrsystemets uppbyggnad.
  • Driftkort och funktionstexter.
  • Felsökning kring elfel, reglerfel och övriga felindikeringar.
  • Avhjälpande åtgärd.

Denna utbildning kan anpassas efter behov. Finns teoretiska kunskaper kring teknik bör tyngden läggas på det praktiska. Antalet personer bör inte överstiga 5 per tillfälle. Målet skall vara att få samtliga medverkande aktiva. Efter genomförd träning skall deltagarna känna trygghet inför sina arbetsuppgifter med felsökning.

8. Utbildningsbevis

En komplett genomförd utbildning ger kursdeltagarna ett kursbevis och en sammanställning på inom vilka teknikområden man skaffat sig kunskaper. Detta kursbevis är för många deltagare mycket motiverande.

Välkommen att kontakta oss för mer information!


Ladda ner PDFSkicka sidan vidare

Kontakta oss för mer information
och prisuppgift