Racktech « Fasta släcksystem

Släckmedlet IG55

Fysikaliska egenskaper

IG55 är en blandning av två i atmosfären naturligt förekommande gaser - kväve och argon.

IG55 lagras komprimerad som okondenserad gas och är helt torr. Vid användning sker ingen kondensering som kan orsaka skador på fuktkänslig utrustning.

Vid brandsläckning med IG55 bildas inga farliga nedbrytningsprodukter och gasen saknar helt korrosiva egenskaper. Eftersom gasen lagras och används i rumstemperatur finns ingen risk för frostskador. IG55 påverkar inte ozonlagret och har en mycket kort atmosfärisk livslängd.

IG55 är en färglös och luktfri gas. Gasen leder inte ström. IG55 har ungefär samma densitet som vanlig luft.

Släckverkan

IG55 används i slutna utrymmen -total flooding. IG55 släcker genom att späda ut luftens syrehalt till en nivå som är för låg för att underhålla förbränning. Syrehalten i luft är ca 21%. För att erhålla släckande atmosfär skall syrehalten normalt reduceras till ca 15%. Vid inblandning av 50% IG55 i ett utrymme erhålls en typisk koncentration av 12,5% syre.

IG55 är speciellt lämpligt för bränder i vätskor och gaser, så kallade B-bränder. IG55 är också verksam mot ytligt liggande A-bränder, dvs brand i t.ex trä, papper och tyg utan djupt liggande glödbädd.

Syreavgivande ämnen t.ex cellulosanitrat kan inte släckas med IG55. Den är heller inte lämplig för reaktiva metaller t.ex magnesium och titan eller metallhydrider.

IG55 i bemannade utrymmen

IG55 släcker genom att reducera luftens syrehalt till ca 12,5%. I praktiken dimensioneras anläggningar inom spannet 10-13,8% beroende på användningsområde, regelverk m.m. Vid dessa nivåer klarar fortfarande kroppen att tillgodogöra sig erforderlig mängd syre.

Släcksystem

Racktech har mångårig erfarenhet av arbete med olika släcksystem läs mer här.

Kontakta oss för mer information och prisuppgift