Racktech « Energioptimering
Racktech « Konsulttjänster

Specialist på Energieffektivisering och Fastighetsautomation

Vi är en opartisk rådgivare till vår kund!

Vindkraft

RackTech har en unik kunskap om energieffektivisering i fastigheter. Vårt arbete kännetecknas av en opartisk helhetssyn på energieffektivisering. Det gör oss unika i vår bransch.

Vi hjälper vår uppdragsgivare med alla frågor kring energieffektivisering. Från den första grundläggande analysen av nuläget i en fastighet till att ett projekt för energioptimering är genomfört.

Vi ser på helheten. Vi är oberoende. Vi har inte en produktportfölj som styr oss och vår uppdragsgivare. Vi lämnar konkreta råd och löser problem. Vi analyserar situationen, lämnar åtgärdsförslag, driver projekt, tar ansvar och förändrar.

Generellt kan konsulter inom energioptimering delas in i två grupper:

Dels de konsulter som jobbar med en del av problematiken. Specialiserade på antingen klimat eller el eller delar av dessa områden. Vi är unika genom att vi har en bredare kunskap och en helhetssyn över samtliga teknikområden.

Dels företag vars verksamhet består av en konsultdel men som samtidigt är knutna till en tillverkare eller leverantör av produkter. Vi har i stället valt att vara helt oberoende och opartiska till ev. produktförsäljning. Vi ser enbart till den bästa lösningen på varje kunds problem och är inte knutna till en produktportfölj. En kund till oss skall vara säker på att våra råd inte är anpassade till en ev. kommande offertförfrågan.

Vår huvudsakliga inriktning

Klimatanalyser i fastigheter
Genomgång via klimatanalys av fastighetens tekniska system och dess funktion ger svar på vilka brister som finns kring funktioner och vilka åtgärder som bör utföras för att lösa dessa. Genomgången syftar till att få fram ett underlag för en mer energieffektiv anläggning med en bättre funktion.

Vid en systematisk genomgång av fastigheten med en totalöversyn upptäcker man ev. brister och förbättringspotentialen kan belysas på bästa sätt. Samtliga system ses över och sammanställs efter genomgången.

Vid en kontroll av energifördelningen i fastigheten redovisas den energimängd som åtgår till olika förbrukare. Detta underlag skapar en bra förutsättning för vidare arbete med effektivisering kring el och värme.

Genom denna undersökning påvisas behov av olika typer av effektiviseringar som normalt inte syns.

Driftoptimering
Genomgång och inställning av fastighetens olika system för att uppnå en optimal funktion och driftekonomi. Alla inställningar ses över och korrigeras på värme- och ventilationssystem och andra tekniska system som har påverkan på energiförbrukningen. Det kan t.ex. vara olika typer av elektriska värmare mm. (entrevärmare, stuprörsvärme, markvärme, m.fl.)

Grundtanken är att den energi som inte används alltid är den bästa energibesparing man kan göra.

Med den grundtanken som vägledning kan effektiviseringsarbetet börja. Vid en genomgång och funktionskontroll av befintliga system, såväl nya som äldre kan ofta stora brister upptäckas.

Det är inte säkert att systemet fungerar på bästa sätt för att energiförbrukningen är samma som föregående år.

Vid en översyn via energinyckeltal kan olika byggnader jämföras mot varandra och påvisa olikheter som bör utredas. En målsättning för en organisation som förvaltar och driftar fastigheter bör vara att kunna belysa olikheter på bästa sätt för att hitta de bitar i beståndet där man kan spara både pengar och miljö. Detta skapar möjligheter för förändringar vid ex.vis ombyggnader för att få till energieffektiva lösningar som ger en bättre driftekonomi över tiden.

Vid all om eller nybyggnad bör ett verkligt LCC-perspektiv (LifeCycleCost) alltid tas med som en viktig faktor vid projekteringen. Det är av största vikt att beräkna livslängd tillsammans med den totala energinotan sett över hela driftstiden. Installationen med det lägsta priset är tyvärr alltför sällan det samma som att lösningen inte blir den bästa ur en total ekonomisk synpunkt om man ser till både investering och drift över tiden.

Energideklaration
Byggnader skall genomgå energideklaration enligt gällande EU-direktiv. Underlaget lämnas till Boverket enligt gällande krav. Detta skall genomföras på samtliga byggnader med vissa undantag.

Med underlaget man får från deklarationen finns det ett bra dokument som tillsammans med förvaltningens kunskap om fastigheten ger en god förutsättning för att en kostnadseffektiv förvaltning kan ske.

Energideklarationen kan tillsammans med övrig kunskap om byggnadens funktion vara vägen för att starta ett effektiviseringsprojekt som ger fastigheten en helt annan kostnadsbild. Vem vill inte hjälpa till att klara de övergripande energimålen som finns och kanske t.o.m. vara bättre än det?

Hur ser er energistrategi ut?

Har ni lagt en energiplan som ger en effektivare drift av fastigheterna?

Vilka åtgärder skall utföras omgående och vilka delar läggs till långtidsplanerat underhåll och ombyggnad?

Finns den här planeringen i er organisation?

Projektledning/projektsamordning
Vi utför projektledning av framtagna effektiviseringsåtgärder och övriga arbeten som framkommit för gamla eller nya projekt.

Projektledning kan även vara en hjälp i en befintlig organisation för att lösa ev. personalbrist. Vi har mångårig erfarenhet av projektledning och vet att det finns mycket pengar att spara genom att med kraft driva projekt framåt inom uppsatta ramar. Vi utför även arbete av administrativ art te.x. för framtagande av prioriterade mål för effektivisering eller organisation.

Energiprojektledning kan vara som hjälp i befintlig organisation i ett stort eller litet projekt där tidsbrist gör att arbetet inte genomförs på ett effektivt sätt. Detta är inte kostnadseffektivt för någon och bör undvikas. Samordning genomförs för färdigställandet av framtagna åtgärder för alla ingående entreprenörer och konsulter.

För interna organisationsprojekt där drift och förvaltningsorganisationen inte är på plats kan vi vara en möjlig pusselbit att utnyttja.

Utbildning
I en organisation är det av största vikt att personalen har tillräcklig kunskap om varför en viss typ av arbete skall utföras på ett visst sätt. Detta gäller inte minst i förvaltning/skötsel av fastigheter.

Avsaknad av kontroll och genomgång av ventilationsutrustningar och värmesystem kostar stora pengar. Kunskapen om de faktorer och dess påverkan av detta kan belysas på olika sätt.

Ett bra upplägg för genomgång tillsammans med fastighetsskötare och driftpersonal skapar förutsättningar för att starta och genomföra detta arbete. Vi tillhandahåller utbildningar för driftpersonal kring värme och ventilationsutrustningar inkl. dess reglersystem och reglerfunktioner. Anpassning för behov genomförs tillsammans med driftpersonal. Genomgångar/utbildningar genomförs för bästa resultat på kundens hemmaplan i känd miljö. Detta är också kostnadseffektivt för verksamheten.

Några exempel på våra tjänster:

Energideklaration
Energideklaration enligt Boverkets regelverk.

Energi och klimatanalys
Genomgång, funktionskontroll och redovisning av fastighetens energiförbrukning mot jämförbara nyckeltal. Framtagning av "verkliga" nyckeltal. Förslag till åtgärdsplan för bättre ekonomi och miljö med angivande av mätbara mål. Skriftlig dokumentation och muntlig redovisning

Driftoptimering
Genomgång, funktionskontroll och inställning av fastighetens befintliga tekniska system. Skriftlig dokumentation och muntlig redovisning.

Upphandling och upphandlingsunderlag
Framtagande av underlag för upphandling av tjänster och produkter kring fastighetens tekniska system. Ett korrekt underlag ger alltid bättre förutsättningar att få in anbud till rätt pris och med tydlighet. Spar mycket tid och pengar. Vi hjälper även till med förhandling för en optimal upphandling och installation.

Projektledning/ Projekt samordning
Vi kan avlasta kunden under hela processen med energieffektivisering. Med vår kunskap och projektledning driver vi processen framåt och hanterar alla förekommande frågor för att uppnå uppsatta mål så kostnadseffektivt som möjligt och i rätt tid. Vi blir kundens förlängda arm gentemot leverantörer och entreprenörer. Vi är projektledare av ombyggnadsarbeten kring fastighetens energi och klimatsystem och samordnar samtliga ingående entreprenörer från start till systemen är i drift.

Kontroll / Leveransbesiktning
Vi genomför leveranskontroller av energisystem i fastigheter. Har kunden fått det som beställdes? Har målet och nyckeltalen uppnåtts. Är allt injusterat på rätt sätt?

Rådgivning energioptimering i fastighet
Rådgivning och bollplank. Lösning av problem i befintliga system. Det kan vara skiftande frågeställningar rörande något eller några av alla olika delsystem som t.ex. kyla, värme, kraft.

Grön fastighet
Genomgång av de möjligheter som finns att skapa en energioptimerad lösning med sikte på miljöfrågorna. Förutom miljövinsten finns det stora ekonomiska fördelar med en väl genomtänkt strategi för fastighetens energi och klimatlösning.

Utbildning/dokumentation
Utbildning av t.ex. driftpersonal på aktuell teknik i respektive fastighet. Syftet är en kompetenshöjning inom tekniken men även en fördjupad förståelse för projektets syfte och insikt i betydelsen av det löpande underhållet. Framtagning av instruktioner, kontrolldokument, mm för driftpersonal för att underlätta kontroll och drift av fastighetens tekniska system.

Varför välja RackTech som partner i energifrågor?

- Vi arbetar utan eget produktsortiment och väljer bästa alternativet tillsammans med beställare för de åtgärder som skall utföras.

- Vi skapar förutsättningar för Er organisation att nå uppsatta mål utan att belasta bef. organisation.

- Vi arbetar med enkla rutiner för ett effektivt och kundnära genomförande.

- Våra medarbetare har lång erfarenhet från fastighetsautomation. Detta skapar bra förståelse för fastighetens olika system.

- Våra medarbetare har bred och god branschkännedom med ett stort kontaktnät för att hitta lösningar på alla problem/möjligheter

Lösningen på en framgångsrik energioptimering är helhetssyn!

Vi lämnar gärna referenser på genomförda uppdrag!


Kontakta oss för mer information och prisuppgift