Racktech « Racklösningar

 
Klicka här för att ladda ner en PDF om 19" rack

19" rack


Svensk text

En serie racklösningar med största möjliga flexibilitet och stabilitet. Skåpen har en mycket stabil inredning för laster upp till 1000 kg. Tillsammans med sina specifika tillbehör ger det mycket bra lösningar för alla olika typer av serverinstallationer. Racken finns i höjderna 21 - 42 HE i kombination med bredderna 600 - 800 mm samt djupen 900 - 1300 mm.

Teknisk data

Specifikation

Rack
Ett mycket stabilt rack tillverkat av höghållfasta aluminiumprofiler sammanfogade med hörnstycken av pressgjuten zink.

Dörr
Dörrarna, fram och bak, är tillverkade av 1,25 mm stålplåt som standard. Ventilerade/perforerade 70%. Dörröppningsvinkel 190 grader. Dörrarna är som standard högerhängda men kan enkelt hängas om till vänsterhängda. 3-punkts spanjolettlåsning med låshandtag LS 75 med standardlåscylinder för nyckel C 101. Låset är enkelt anpassningsbart för andra typer och fabrikat av låscylindrar och elektroniska kodlås. Racken kan även levereras med heltäckande dörrar i plåt eller med glasdörrar.

Sidopanel
Sidopanelerna är tillverkade av 0,9 mm stålplåt och är enkla att hänga av. Låsbara från insidan.

Tak
Taket består av utbytbara modulplåtar. Standardkonfigurationen är en kabelgenomföringsplåt med tätning av cellgummi (KGF) och resten täckplåtar (BPT/UP). Antalet varierar med skåpdjupet. Täckplåtarna kan bytas mot fläktpaket (FPK).

Botten
Botten är öppen men kan förses med täckplåtar/bottenplåtspaket (BPP) och kabelgenomföringsplåtar.

19" Rack inredning
Skåpet levereras med två par 19" Rack profiler (PR) i förzinkad stålplåt samt ett par stödprofiler mittmonterade i skåpet. PR-profilerna är monterade 115 mm in i skåpet från fram- respektive bakdörr och är steglöst justerbara inom skåpdjupet. Mycket stabil inredning för statiska belastningar upp till 1000 kg.

Ventilation
Standard levereras racken med ventilerade fram och bakdörrar men kan även förses med olika typer av fläktlösningar med eller utan automatisk termostatreglering.

Kompatibilitet
Standard 19" Rack industristandard och passar alla på marknaden förekommande servers från te.x. IBM, HP, DELL, Fujitsu, mfl.Kontakta oss för mer information och prisuppgift


English text

A series of rack solutions with optimal flexibility and stability. The enclosures have an extremely stable interior that supports loads up to 1000 kg. Along with their specific accessories, providing good solutions for all types of server installations. The rack is available in heights of 21-42 HU in combination with widths of 600-800 mm and depths from 900 to 1300 mm.

Technical data

Specification

Rack
A very stable rack made of high-strength aluminum profiles joined together with corner pieces of die-cast zinc.

Doors
Doors, front and rear are made of 1.25 mm sheet steel as standard. Ventilated / perforated 70%. Door opening angle of 190 degrees. The doors are right-hinged as standard, but can easily be left-hinged. 3-point casementlocks with locking handle LS 75 with standard lock cylinder for key C 101. The lock can easily be adapted for other types and brands of lock cylinders and electronic locks. The rack can also be supplied with solid doors in metal or with glass doors.

Side panels
The side panels are made of 0.9 mm sheet steel and are easy to detach. Lockable from the inside.

Ceiling
The top consists of replaceable modular plates. Default configuration is a cable entry plate with foam rubber seal (KGF) and the rest cover plates (BPT / UP). The number varies with the depth of the enclosure. The cover plates can be replaced with fan packages (FPK).

Bottom
The bottom is open, but can be fitted with cover plates / bottom plate packages (BPP) and gland plates.

19" Rack interior
The enclosure comes with two 19" Rack profiles (PR) of galvanized sheet steel and a pair of supporting profiles, mid-mounted in the cabinet. PR profiles are mounted 115 mm in from the enclosure from the front or the rear, and are infinitely adjustable within the enclosure depth. Very stable interior static loads up to 1000 kg.

Ventilation
The standard 19" Rack comes with ventilated front and rear doors but can be fitted with different types of fan solutions with or without automatic thermostat control.

Compatibility
Standard 19 "Rack industry standard and suitable for all commercially available servers from te.x. IBM, HP, DELL, Fujitsu, and others.